JCB JS 240

JCB - Թրթուրավոր էքսկավատորներ

Քաշ 25.06 т
Տրանսպորտային երկարություն 10.06 м
Տրանսպորտային լայնություն 2.99 м
Տրանսպորտային բարձրություն 3.06 м
Աշխատանքային շերեփի ծավալ 1,13 м³
Թրթուրների լայնություն 600 мм
Ստորին զամբյուղ LC
Սլաք MB
Շարժական նետի աշխատանքային երկարություն 10,27 м
Փորման խորություն 6,79 м
Աշխատանքային շերեփի հզորություն 120 кН
Աշխատանքային շերեփի լայնություն 1,2 м
Շարժիչի արտադրողականություն Isuzu
Շարժիչի մոդել 4 HKIX
Շարժիչի հզորություն 140 кВт
Աշխատանքային ծավալ 5.193 л
Արտանետումների մակարդակը Tier 4i/3b
Շարժիչի հզորություն ###